Licznik Geigera

34 lata temu „Rzeczpospolita” donosiła

Fragment strony dziennika „Rzeczpospolita” z 27 stycznia 1988 r. / Fot. Tomasz Róg

„Spotkanie w KC KPZR. Sytuacja po awarii w Czernobylskiej Elektrowni Atomowej” – to tytuł artykułu, który ukazał się w wydaniu „Rzeczpospolitej” z 27 stycznia 1988 r.

„Spotkanie w KC KPZR. Sytuacja po awarii w Czernobylskiej Elektrowni Atomowej” (zapis oryginalny):

Moskwa (PAP) (C). W KC KPZR odbyło się we wtorek spotkanie z kierownikami środków masowego przekazu, na którym zapoznano ich z wynikami i planami dalszych prac w zakresie likwidacji skutków awarii w Czernobylskiej Elektrowni Atomowej oraz realizacji środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa czynnych i projektowanych elektrowni atomowych, w związku z analizą problemów, dokonaną na posiedzeniu Biura Politycznego KC KPZR 14 stycznia. Na spotkaniu przemawiał zastępca członka Biura Politycznego KC KPZR Władimir Dolgich.

W wystąpieniach na spotkaniu podkreślano, że przeprowadzono szeroko zakrojone, trudne, z punktu widzenia naukowego i technicznego, prace mające na celu usunięcie skutków awarii. Praktycznie w ciągu pół roku został zabezpieczony zniszczony blok energetyczny. Przeprowadzono dezaktywację terenu, budynków, instalacji i sprzętu w elektrowni oraz w położonych w jej pobliżu miejscowościach. Podjęte kroki umożliwiły obniżenie poziomu promieniowania w elektrowni do ustalonych norm. Uruchomiono 3 pozostałe bloki energetyczne.

Środki podjęte w celu ochrony zasobów wodnych pozwoliły całkowicie uchronić źródła wody przed skażeniem radioaktywnym. Wiele zrobiono w zakresie dezaktywacji miejscowości. Na znacznych obszarach ziem uprawnych przeprowadzono specjalne prace agrotechniczne. Wszystko to doprowadziło do istotnej poprawy sytuacji radiacyjnej w skażonych rejonach.

Podjęto istotne kroki w celu ochrony zdrowi ludności żyjącej w tych rejonach. Wg danych Ministerstwa Zdrowia ZSRR, żadnych odchyleń w stanie zdrowia osób znajdujących się pod obserwacją lekarską nie stwierdzono.

Wiele uwagi poświęcono osobom ewakuowanym. W nowych miejscach zamieszkania wszyscy otrzymali mieszkania i pracę. W okresie krótszym niż rok zbudowano nowe miasteczko dla energetyków z elektrowni czernobylskiej – Sławutycz.

We wszystkich elektrowniach atomowych realizuje się dodatkowe przedsięwzięcia mające na celu poprawę ich bezpieczeństwa. Udoskonalono systemy sterowania i bezpieczeństwa, ulepszono inne techniczne wskaźniki reaktorów. Przeszkolono personel, poprawiono dyscyplinę produkcyjną i technologiczną.

Wszystkie te działania zostały wysoko ocenione przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, Światową Organizację Zdrowia oraz wybitnych naukowców i specjalistów z zagranicy.

Uczestników spotkania poinformowano też o planach w zakresie ostatecznej likwidacji skutków awarii oraz o programie budowy elektrowni nowej generacji. Podkreślono, że energetyka atomowa zarówno w ZSRR, jak i na całym świecie jest jednym z podstawowych źródeł zaspokajania coraz większych potrzeb w zakresie energii.

Półtora miesiąca od awarii – notka z „Echa Krakowa”