Licznik Geigera

Rozruch strefy wykluczenia

Fot. dazv.gov.ua / Facebook

W Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia trwa przywracanie działalności przedsiębiorstw i infrastruktury po deokupacji – informuje Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia. Jakie kroki podjęto w ciągu dwóch ostatnich tygodni?

Elektrownia jądrowa w Czarnobylu

Poprawiono logistykę związaną z przewozem personelu elektrowni. Wszystko w celu zapewnienia prawidłowego działania najważniejszych systemów elektrowni, w tym tych związanych z bezpiecznym przechowywaniem wypalonego paliwa jądrowego i gospodarowaniem odpadami radioaktywnymi. Cały czas trwają prace nad poprawą warunków zakwaterowania pracowników na terenie strefy wykluczenia.

Prowadzone są też działania mające na celu odtworzenie dokumentacji roboczej i operacyjnej, która została zniszczona lub utracona w wyniku okupacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu przez wojska Federacji Rosyjskiej.

Trwa naprawa i modernizacja systemu ochrony fizycznej elektrowni. Ponadto tworzony jest dodatkowy, bezpieczny kanał łączności pomiędzy obszarem przemysłowym elektrowni w Czarnobylu a biurami w Sławutyczu. Przywrócono także działanie zautomatyzowanych systemów informatycznych, a także sieci komputerowej na terenie elektrowni.

Elektrownia nawiązała współpracę z norweskim Urzędem ds. Ochrony Radiologicznej i Bezpieczeństwa Jądrowego przy odbudowie systemów i zasobów informatycznych. W ramach projektu „Centrum wizualizacji wyłączenia z eksploatacji elektrowni jądrowej w Czarnobylu” w środowisku 3D będą odtwarzane poszczególne obiekty elektrowni – te działające, jak i te zakonserwowane.

Opracowano koncepcję współpracy technicznej z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej na lata 2024-2025.

Centralne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Radioaktywnymi

Przeprowadzono prace remontowo-konserwacyjne i regulacyjne 12 z 25 systemów sygnalizacji włamania wraz z podłączeniem do centrali alarmowej. Na terenie kompleksu „Wektor” przywrócono działanie monitoringu wizyjnego.

Przywrócono działanie trzech studni – w mieście Czarnobyl, w rejonie składowiska w Burakówce, a także w pobliżu wsi Janów. Wciąż trwają prace naprawcze związane z przywróceniem zaopatrzenia w wodę i odpowiednim odwodnieniem. Trwa przegląd sieci wodociągowej.

Punkty tymczasowej lokalizacji odpadów radioaktywnych zostały skontrolowane przez saperów pod kątem obecności materiałów wybuchowych.

W budynkach mieszkalnych pracowników przedsiębiorstwa trwa naprawa drzwi, zamków, okien itd. Naprawiane są również uszkodzone pojazdy służbowe przedsiębiorstwa.

„Północna puszcza”

Przywrócono monitoring obszarów, w których miały miejsce pożary, aby zapobiec nowym zarzewiom ognia. Na obszarach, na których nie ma zagrożenia wybuchami, przywrócono stałe patrole w terenie.

Do gaszenia pożarów zaangażowano sprzęt straży leśnej. W strefie wykluczenia pracuje łącznie 77 ratowników-strażaków.

EkoCentr

Niedawno przywrócono działanie zautomatyzowanego systemu monitorowania stanu promieniowania ASKRO, który składa się z 39 czujników pomiaru mocy dawki promieniowania gamma. Ta część systemu działa automatycznie i przesyła dane co godzinę.

ASKRO to także 14 punktów obserwacyjnych zawartości aerozoli radioaktywnych w powietrzu. Przywrócono pracę czterech z nich – w rejonie punktu kontrolnego Dytjatki, w mieście Czarnobyl, we wsi Kopacze oraz na składowisku Burakówka.

Wznowiono pracę sekcji spektrometrii beta centralnego laboratorium analitycznego EkoCentr w Czarnobylu.

Specjaliści przeprowadzili już monitoring pożarów i ich rozprzestrzeniania się na terenie strefy wykluczenia.

Pracownicy przygotowali również materiały informacyjne i analityczne dotyczące wpływu działań wojsk Federacji Rosyjskich na środowisko naturalne strefy wykluczenia, ryzyko przebywania w zonie, a także prowadzenie badań naukowych.

Zaktualizowano zakres prac przedsiębiorstwa w zakresie kontroli dozymetrycznej na terenie strefy wykluczenia. Przeprowadzono już prace z zakresu monitoringu radiacyjno-ekologicznego, jak i kontroli radiacyjno-dozymetrycznej, w tym pobrano próbki powietrza, próbki wody, a także przeprowadzono 33 badania laboratoryjne.

Czarnobylski Radiacyjno-Ekologiczny Rezerwat Biosfery

Przywrócono część obserwacji naukowych i eksperymentów (z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu w rezerwacie po deokupacji).

Saperzy dokonali inspekcji pomieszczeń administracyjnych rezerwatu, a także terenu i najbliższych okolic mobilnego punktu kontrolnego „Otaszew” wraz z zagrodą dla żubrów. Przeprowadzono przegląd jednostek pływających, a także kosmetyczny remont budynku administracyjnego we wsi Otaszew.

Odbyły się negocjacje i uzgodniono kwestię pomocy dla rezerwatu ze strony ukraińskiej grupy ochrony przyrody Grupy Informacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN CG)

W centrum informacyjnym rezerwatu odbyła się wystawa fotograficzna „Człowiek kontra przyroda: punkt o nieagresji”.

W gronie specjalistów Instytutu Problemów Wychowania Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy odbyło się seminarium internetowe „Środowisko i wojna” dla edukatorów regionu kijowskiego.

Organizacyjno-Techniczne i Informacyjne Centrum Zarządzania Strefą Wykluczenia

Przywrócono łącze internetowe do punktu kontrolnego Dytjatki. Zainstalowano tam także niezbędny sprzęt i wznowiono drukowanie przepustek. System kontroli dostępu do strefy wykluczenia został częściowo przywrócony.

Wznowiono wydawanie emerytur i innych świadczeń socjalnych dla samosiołów.

Zorganizowano przyjazd i eskortę w strefie wykluczenia oficjalnych delegacji, przedstawicieli mediów i poszczególnych obywateli. W ciągu dwóch tygodni przybyło 19 grup i 70 osób. Spośród nich: 35 obywateli Ukrainy, 35 przedstawicieli obcych krajów.