Licznik Geigera

Kto może odwiedzić Zonę?

Fot. dazv.gov.ua / CC BY 4.0

Nie milkną komentarze dotyczące pomysłu obniżenia limitu wieku potrzebnego do odwiedzenia Zony z 18 do 12 lat. Swoje stanowisko postanowiła więc opublikować Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia.

„Zgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem wizyt, wizyty w strefie wykluczenia są dostępne dla obywateli, którzy ukończyli 18 rok życia. Wymóg ten znajduje uzasadnienie w przepisach Kodeksu Cywilnego Ukrainy, gdyż przebywanie w strefie wykluczenia rodzi obowiązki związane z zasadami bezpieczeństwa radiologicznego i odpowiedzialności za ich wykonanie.

W związku z publicznymi wypowiedziami dotyczącymi obniżenia limitu wieku dla osób odwiedzających strefę wykluczenia Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zarządzania Strefą Wykluczenia informuje, że ten temat jest obecnie regulowany szeregiem ustaw i rozporządzeń. A w szczególności:

  • ustawą „O ochronie ludności przed skutkami promieniowania jonizującego” (Dziennik Ustaw Rady Najwyższej Ukrainy, 1998, nr 22, art. 115), która określa uprawnienia państwowych organów wykonawczych do ochrony życia, zdrowia i mienia osób przed negatywnym wpływem promieniowania jonizującego;
  • procedurą odwiedzania strefy wykluczenia i strefy bezwarunkowego (obowiązkowego) przesiedlenia, która określa warunki uzyskania pozwolenia na wizytę w strefie zamkniętej;
  • Kodeksem Cywilnym Ukrainy (Dziennik Ustaw Rady Najwyższej Ukrainy, 2003, nr. 40-44, art. 356), który określa cechy praw obywatelskich osoby fizycznej;
  • ustawą „Podstawy ustawodawstwa Ukrainy w zakresie opieki zdrowotnej” (Dziennik Ustaw Rady Najwyższej Ukrainy, 1993, nr 4, art. 19), która określa obowiązki obywateli w zakresie ochrony zdrowia;
  • ustawą „O ochronie dzieci”, Kodeksem Rodzinnym Ukrainy, Deklaracją Praw Dzieci i Konwencją o prawach dziecka;
  • normami bezpieczeństwa radiologicznego Ukrainy, dodatek: Ochrona radiologiczna przed potencjalnymi źródłami promieniowania (NRBU-97/D-2000), uchwałą Głównego Państwowego Lekarza Sanitarnego Ukrainy z 12 lipca 2000 r., nr 116, które określają zasady ochrony radiologicznej;
  • normami bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energetyki Jądrowej dla ochrony ludności i środowiska; podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, zgodnymi z pierwszą częścią art. 9 Konstytucji Ukrainy; aktualnymi traktatami międzynarodowymi, których wiążący charakter został zatwierdzony przez Radę Najwyższą Ukrainy i stanowią one część ustawodawstwa krajowego Ukrainy.

Ponadto ramy prawne dotyczące wizyt są oparte na ustawodawstwach ukraińskim i międzynarodowym, mających na celu ochronę życia i zdrowia ludności przed negatywnymi skutkami promieniowania jonizującego. Innym ważnym elementem ochrony przed promieniowaniem jest zasada uzasadnienia, zgodnie z którą korzyści z wybranej działalności przeważają nad całkowitymi szkodami dla społeczeństwa lub poszczególnych ludzi.

Wszelkie publiczne oświadczenia dotyczące podobnych tematów wymagają wyłącznie fachowych, wyważonych i profesjonalnych ocen.”

(dazv.gov.ua / CC BY 4.0)

Czarnobylska strefa nie jest miejscem dla dzieci