Więzienie za stalkerstwo

Do Rady Najwyższej Ukrainy wpłynął projekt zwiększenia odpowiedzialności karnej za nielegalne wkraczanie do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia. Głównym założeniem jest wzrost kar finansowych, a także wprowadzenie możliwości pozbawienia wolności osoby naruszającej prawo.

Projekt powstał na podstawie prezydenckiego dekretu z lipca 2019 r. o rozwoju terenów dotkniętych katastrofą w Czarnobylu. Zwiększenie odpowiedzialności karnej ma przyczynić się do zmniejszenia liczby osób naruszających reżim strefy wykluczenia, a także urealnić stopień odpowiedzialności za to naruszenie prawa.

Według dotychczas obowiązujących przepisów nielegalne wkroczenie na teren Zony wiązało się z karą od 20 do 30 minimalnych dochodów niepodlegających opodatkowaniu, tj. od 340 do 510 hrywien (w przeliczeniu od ok. 45 do 70 zł). Proponowane zmiany przewidują zwiększenie odpowiedzialności finansowej w wysokości od 1000 do 2500 minimalnych dochodów niepodlegających opodatkowaniu, tj. od 17 tys. do 42,5 tys. hrywien (w przeliczeniu od ok. 2300 do 5800 zł), a także karę pozbawienia wolności na okres od jednego roku do trzech lat.

Ma zostać zwiększona odpowiedzialność karna również za wynoszenie przedmiotów, a także produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Kary finansowe mają być takie same, jak w przypadku nielegalnego przekroczenia granicy strefy wykluczenia.

(dazv.gov.ua / CC BY 4.0)

„Trzeba podzielić Czarnobylską Strefę Wykluczenia i zaostrzyć kary dla stalkerów”